Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА КВАРТАЛ ОД 01.01.2019 ГОДИНА ДО 30.06.2019 ГОДИНА31.07.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Предлог-измени и дополнувањe на Буџетот на Општина Велес за 2019 година - втора измена09.07.2019БуџетФинансии / даноци2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на приходи на буџет на дотации (937)16.05.2019Ревизорски извештајФинансии / даноци2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на приходи на буџет на дотации (930)16.05.2019Ревизорски извештајФинансии / даноци2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на основен буџет (630)16.05.2019Ревизорски извештајФинансии / даноци2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на основен буџет (637)16.05.2019Ревизорски извештајФинансии / даноци2019
Извештај за финансиски резултати на ЈП за јавни паркиралишта „Велес-Паркинг“ Велес за период од 01.01.2019 до 31.03.201915.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Извештај за финансиски резултати на ЈП за енергетика „Велес-Гас“ Велес за период од 01.01.2019 до 31.03.201915.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА КВАРТАЛ ОД 01.01.2019 ГОДИНА ДО 31.03.2019 ГОДИНА30.04.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Годишен извештај за работата и завршна сметка на Јавното претпријатие за енергетика „ВЕЛЕС-ГАС“ Велес за 2018 година26.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Годишен извештај за работата и завршна сметка на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Велес-Паркинг” Велес за 2018 г26.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Завршна сметка на Буџетот на Општина Велес за 2018година25.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2018 година25.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Завршни сметки за 2018 година22.02.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Буџет на Општина Велес за 2019 година13.12.2018БуџетФинансии / даноци2018
Буџет на Општина Велес за 2018 година25.07.2018БуџетФинансии / даноци2018
Нацрт буџет на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ПрезентацијаФинансии / даноци2018
Нацрт програми на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ПрезентацијаФинансии / даноци2018
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2017 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2017
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2016 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2016
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2015 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2015
Извештај од Државен завод за ревизија за 2014 година - дел125.07.2018Ревизорски извештајФинансии / даноци2014
Извештај од Државен завод за ревизија за 2014 година - дел225.07.2018Ревизорски извештајФинансии / даноци2014
Завршни сметки за 2017 година26.02.2018ИзвештајФинансии / даноци2018
Завршни сметки за 2016 година11.12.2017ИзвештајФинансии / даноци2017
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Велес - Резиме на рез23.09.2014Ревизорски извештајФинансии / даноци2014
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Велес23.09.2014Ревизорски извештајФинансии / даноци2014
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Велес - Ревизорски на23.09.2014Ревизорски извештајФинансии / даноци2014
Решение за данок на имот-КУ1008.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
Решение за данок на наследство и подарок-КУ1108.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
Решение за данок на промет на недвижности -КУ1208.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
Решение за враќање на повеќе или погрешно уплатен долг-КУ1308.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
Решение за комунална такса за назив на фирма -КУ1408.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
Комунална такса за користење на музика, истакнување на реклами, објави и огласи -КУ1508.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
ЕЛС Велес - Буџетска сметка (630) 201002.09.2010Ревизорски извештајФинансии / даноци2010
ЕЛС Велес - Сметка на дотации (937) 201002.09.2010Ревизорски извештајФинансии / даноци2010
ЕЛС Велес - Сметка на дотации (930) 201002.09.2010Ревизорски извештајФинансии / даноци2010
ЕЛС Велес - Сметка на орган (637) 201002.09.2010Ревизорски извештајФинансии / даноци2010
ЕЛС Велес-Сметка за наменски дотации 937 200706.06.2007Ревизорски извештајФинансии / даноци2007
ЕЛС Велес-Буџетска сметка 200706.06.2007Ревизорски извештајФинансии / даноци2007
ЕЛС Велес-Сметка за наменски дотации 930 200706.06.2007Ревизорски извештајФинансии / даноци2007
ЕЛС Велес - Сметка на орган 200706.06.2007Ревизорски извештајФинансии / даноци2007