Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
ВЕЛЕС - ПАМЕТЕН ГРАД (SMART City Veles) Стратегија за развој 2019-203021.06.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
АКЦИСКИ ПЛАН „ВЕЛЕС - ПАМЕТЕН ГРАД (SMART City Veles) Стратегија за развој 2019-2030“21.06.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
Сертификат ISO 9001 201508.01.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
Политика на интегритет08.01.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
Политика на квалитет за ISO 9001 201508.01.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
План за квалитет на амбиентниот воздух на територијата на Општина Велес (2018-2022)27.11.2017Стратешки документиЖивотна средина2017
КАТАСТАР ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС03.03.2017Стратешки документиЖивотна средина2017
Акциски план за одржлив енергетски развој на Велес - (SEAP)31.01.2017Стратешки документиЛЕР2017
Програма за енергетска ефикасност на Општина Велес (2016-2018)15.02.2016Стратешки документиОпштина Велес2016
ISO 27001 2013 (Сертификат)15.06.2015Стратешки документиОпштина Велес2015
ISO 9001 2008 (Сертификат ИСРМ)04.06.2015Стратешки документиОпштина Велес2015
Стратегија за ЛЕР на Општина Велес30.10.2014Стратешки документиОпштина Велес2014
План за управување со отпад (2013-2017)27.12.2013Стратешки документиЖивотна средина2013
ISO 27001 2005 (Сертификат)15.06.2013Стратешки документиОпштина Велес2013
BFC 2013 (Сертификат)07.06.2013Стратешки документиОпштина Велес2013
ISO 9001 2008 v2 (Сертификат)06.03.2013Стратешки документиОпштина Велес2013
Програма за енергетска ефикасност 2013 - 201530.11.2012Стратешки документиОпштина Велес2012
Локална младинска стратегија за Општина Велес 2012-2016 година30.11.2011Стратешки документиОпштина Велес2013
Стратегија за информатички и комуникациски технологии (2012-2015 година)01.07.2011Стратешки документиОпштина Велес2011
План за управување со отпад (2008-2012)15.04.2011Стратешки документиОпштина Велес2011
Студија за оправданост од воведување на услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад во руралните средини01.04.2011Стратешки документиЖивотна средина2011
Сертификат за систем за управување на Општина Велес ISO 9001 200829.12.2009Стратешки документиОпштина Велес2009
ISO 9001 2008 (Сертификат)29.12.2009Стратешки документиОпштина Велес2009
Политика за квалитет15.12.2009Стратешки документиОпштина Велес2011
Програма за енергетска ефикасност 2010-201430.09.2009Стратешки документиОпштина Велес2009
Профил на Општина Велес 200808.03.2008Стратешки документиОпштина Велес2008
Локална агенда 22 за Општина Велес26.11.2007Стратешки документиОпштина Велес2007
Физибилити студија - МХК Злетово - Велес - верзија 222.11.2007Стратешки документиЖивотна средина2007
Декларација за прогласување на Општина Велес за ГМО слободна зона04.05.2006Стратешки документиОпштина Велес2006
Локална агенда 21 за Општина Велес15.11.2005Стратешки документиЖивотна средина2005
Стратегија за воведување на електронска општина30.06.2005Стратешки документиОпштина Велес2005
Профил на Општина Велес 200431.05.2004Стратешки документиОпштина Велес2004
Анализа на системот за управување со цврст отпад15.02.2003Стратешки документиЖивотна средина2003
Студија за економски развој на општина Велес26.01.2001Стратешки документиОпштина Велес2001
Локален еколошки акционен план за општина Велес – ЛЕАП30.06.1998Стратешки документиЖивотна средина1998