Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Утврдување на минимално-технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем - КУ4322.04.2016УслугиЛЕР2016
Еднократна парична помош - КУ4422.04.2016УслугиОпштествени дејности2016
Иницијатива за поведување инспекциска постапка - КУ103.02.2015УслугиИнспекција2015
Услуги од областа на ЖС (Б интегрирана еколошка дозвола и елаборат за заштита на ЖС) - КУ31 и КУ3303.02.2015УслугиЖивотна средина2015
Барање за издавање извод од план - КУ212.01.2015УслугиУрбанизам2015
Издавање на лиценца и изводи од лиценца (општински линиски превоз)- КУ1912.12.2014УслугиСообраќај2014
Листа на информациии од јавен карактер во Општина Велес20.01.2014УслугиОпштина Велес2014
Издавање на Потврда за усогласеност со Стратегија за ЛЕР на Општина Велес-КУ3011.09.2013УслугиЛЕР2013
Барање за издавање на одобрение за градење-КУ308.02.2013УслугиУрбанизам2013
Барање за промена на инвеститор-КУ408.02.2013УслугиУрбанизам2013
Барање за издавање на одобрение за измена во текот на изградбата-КУ508.02.2013УслугиУрбанизам2013
Барање за издавање на одобрение за подготвителни работи-КУ608.02.2013УслугиУрбанизам2013
Барање за адаптација, пренамена, реконструкција на објект-КУ808.02.2013УслугиУрбанизам2013
Барање за издавање одобрение за отстранување на објект-КУ908.02.2013УслугиУрбанизам2013
Решение за данок на имот-КУ1008.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
Решение за данок на наследство и подарок-КУ1108.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
Решение за данок на промет на недвижности -КУ1208.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
Решение за враќање на повеќе или погрешно уплатен долг-КУ1308.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
Решение за комунална такса за назив на фирма -КУ1408.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
Комунална такса за користење на музика, истакнување на реклами, објави и огласи -КУ1508.02.2013УслугиФинансии / даноци2013
Стипендија за талентирани ученици и студенти -КУ1608.02.2013УслугиОпштествени дејности2013
Слободен пристап до информации од јавен карактер -КУ1708.02.2013УслугиОпштествени дејности2013
Лиценца и изводи од лиценца - КУ18 -1908.02.2013УслугиКомунални работи2013
Регистрација на возен ред и издавање на дозвола за вршење општински линиски превоз на патници-КУ2008.02.2013УслугиКомунални работи2013
Издавање на дозвола за посебен линиски превоз-КУ2108.02.2013УслугиСообраќај2013
Издавање на Дозвола за поставување телефонски телеграфски и други кабловски водови-КУ2208.02.2013УслугиКомунални работи2013
Издавање на Дозвола за поставување натписи и рекламни табли во населени места-КУ2308.02.2013УслугиКомунални работи2013
Издавање на Дозвола за поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас надвор од населени места-КУ2408.02.2013УслугиКомунални работи2013
Издавање на Дозвола за за поставување на заштитна ограда покрај општинскиот пат-КУ2508.02.2013УслугиКомунални работи2013
Издавање на Дозвола за вонреден превоз по општински патишта-КУ2608.02.2013УслугиКомунални работи2013
Издавање одобрение за изградба на пристапен пат до општински пат-КУ2708.02.2013УслугиКомунални работи2013
Издавање одобрение за раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина-КУ2808.02.2013УслугиКомунални работи2013
Добивање на одобрение за вршење на дејност и за поставување на урбана опрема-КУ2908.02.2013УслугиКомунални работи2013
Издавање потврда за точна адреса, промена на улица и број-КУ3408.02.2013УслугиОпштествени дејности2013
Промена на барател за утврд правен статус на бесправни објекти од значење за Републ. -КУ3508.02.2013УслугиУрбанизам2013
Барање за утврдување на прав статус на бесправни објекти од значење за Републ. -КУ3608.02.2013УслугиУрбанизам2013
Правосилна заверка на издадено одобрение за градење -КУ3708.02.2013УслугиУрбанизам2013
Потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка -КУ3808.02.2013УслугиУрбанизам2013
Отуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ, оформување на парцела -КУ3908.02.2013УслугиУрбанизам2013
Издавање потврда за катастарска парцела-КУ4008.02.2013УслугиУрбанизам2013
Настаната штета до Комисијата за утврдување на процена на штета од елементарни непогоди-КУ4108.02.2013УслугиУрбанизам2013
Известување за завршен објект - КУ 4208.02.2013УслугиКомунални работи2013