Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Извештај за финансиски резултати на ЈП за енергетика „Велес-Гас“ Велес за период од 01.01.2019 до 30.09.201901.11.2019ИзвештајЈавни претпријатија и институции2019
Трет ребаланс на буџет на Општина Велес за 2019 година16.10.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Август 2019 година10.10.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Годишен извештај за работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Благој Кирков“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „ЈХК-Џинот“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ с. Долно Оризари за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“с. Иванковци во учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес во учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајЈавни претпријатија и институции2019
Годишен извештај за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес во учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес во учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес во учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година01.10.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Извештај за финансиски резултати на ЈП за енергетика „Велес-Гас“ Велес за период од 01.01.2019 до 30.06.201902.09.2019ИзвештајЈавни претпријатија и институции2019
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА КВАРТАЛ ОД 01.01.2019 ГОДИНА ДО 30.06.2019 ГОДИНА31.07.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Информација за состојбата со водоснабдувањето и здравствената безбедност на водата за пиење во Општина Велес во 2018 година18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Информација за санитарно-хигиенската состојба на водите на акумулација „Младост“ во 2018 година18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Информација за квалитетот на воздухот и неговото влијание врз здравјето на луѓето во Општина Велес во 2018 годинa18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост 18.07.201818.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Јуни 2019 година18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Мај 2019 година20.06.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Април 2019 година23.05.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Извештај за финансиски резултати на ЈП за јавни паркиралишта „Велес-Паркинг“ Велес за период од 01.01.2019 до 31.03.201915.05.2019ИзвештајЈавни претпријатија и институции2019
Извештај за финансиски резултати на ЈП за енергетика „Велес-Гас“ Велес за период од 01.01.2019 до 31.03.201915.05.2019ИзвештајЈавни претпријатија и институции2019
Одлука за усвојување на Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани - 30.09.2018 година08.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА КВАРТАЛ ОД 01.01.2019 ГОДИНА ДО 31.03.2019 ГОДИНА30.04.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - површинска вода 25.04.201925.04.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Март 2019 година24.04.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Февруари 2019 година03.04.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Годишен извештај за работата и завршна сметка на Јавното претпријатие за енергетика „ВЕЛЕС-ГАС“ Велес за 2018 година26.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Годишен извештај за работата и завршна сметка на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Велес-Паркинг” Велес за 2018 г26.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Завршна сметка на Буџетот на Општина Велес за 2018година25.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2018 година25.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Јануари 2019 година26.02.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Завршни сметки за 2018 година22.02.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.10.2018 до 31.12.201815.01.2019ИзвештајИнспекција2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Ноември 2018 година11.12.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес- река Вардар 29.11.201829.11.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Октомври 2018 година27.11.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.01.2018 до 31.03.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.04.2018 до 30.06.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.07.2018 до 30.09.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Септември 2018 година16.10.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - површинска вода 16.10.201816.10.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата површинска вода 16.10.201816.10.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - река Бабуна 11.09.201811.09.2018ИзвештајЖивотна средина2018
1 - 50Next