Услуги > Реализирани програми
ПроектСтатус
expand Година: 2012
12-А0С.ФИНАНСИСКА ПОМОШ НА ЧЛЕНОВИ НА СОЦИЈ.СЕМЕЈСВо тек
12-А0С.ПОДДРШКА НА ПРИПАДНИЦИ НА МАРГИНАЛИЗ.ГРУПИВо тек
12-А0С.ИМПЛЕМЕН.НА ПРОГРАМАТА НА ОПШ.СОВЕТ ЗА ПРЕВВо тек
12-А0С.НАБАВКА НА УЧИЛИШЕН ПРИБОР ЗА ДЕЦА БЕЗ РОДИВо тек
12-А0С.РАБОТИЛНИЦИ,ТРИБИНИ,ТРКАЛЕЗНИ МАСИ, ОРГ.ПРЕВо тек
12-А0С.ПРЕВЕНЦИЈА НА ТУБЕРКОЛОЗА ВО О.ВЕЛЕСВо тек
12-А0С.УЧЕСТВО ВО ПАРТНЕРСКИ ПРОЕКТИВо тек
12-А0С.ПРОМОВИРАЊЕ НА РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТВо тек
12-А0С.ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛ.СТРАТЕГИЈА ЗА СТАРИ ЛИЦАВо тек
12-А0С.ПОДДРШКА НА ИНОВАТИВНИ ФОРМИ ЗА ИСПОРАКА НАВо тек
12-А0С.ОДРЖЛИВОСТ НА С.О.С.ЛИНИЈАВо тек
12-А0Н.УЧЕСТВО ВО РЕАЛИЗ.НА ПРОЕКТИ СО ЗГВо тек
12-А0Н.УЧЕСТВО ВО ПАРТНЕРСКИ ПРОЕКТИВо тек
12-А0Н.НЕПРЕДВИДЕНИ ТРОШОЦОВо тек
12-А0С.ЛОКАЛНА МРЕЖНА СОРАБОТКА-НВОНе е започнат
12-А0Н.ИЗГОТВУВ.СТРАТЕГИЈА НА О.ВЕЛЕС ЗА СОРАБОТКАНе е започнат
12-А0С.МАНИФЕСТАЦИЈА „БЛАКЦЕТО НА БАБА“Реализиран
12-Г1.ТРОШ.ЗА ОДДРЖ.НА АПЛИК.ОД ТРЕТИ ЛИЦАВо тек
12-Г1.ТЕКОВНО ОДРЖУВ.НА ХАРДВЕР И СОФТВЕРВо тек
12-Г1-ОБУКА ЗА МЛАДИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦАРеализиран
12-Г2.НАСТАП НА САЕМСКИ МАНИФЕСТАЦИИНе е започнат
12-ГА.КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА-ХАРДВЕРВо тек
12-ГА.НАБАВКА НА СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦИВо тек
12-ГА.ДОИЗГРАДБА НА ИНФРАС.НА ЕЗ.МЛАДОСТВо тек
12-ГА.ДОИЗГРАДБА НА ИНФРАС.ВО ИНД.ЗОНА РЕЧАНИ 2Не е започнат
12-ГД.ИЗРАБ.НА ЕН.КОНТРОЛИ СО ДЕТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗАРеализиран
12-К4.МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈАВо тек
12-К4.49-ТИ РАЦИНОВИ СРЕДБИВо тек
12-К4.ВАРДАРСКА РЕГАТАВо тек
12-К4.ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НОВА ГОДИНАВо тек
12-К4.ПЕЧАТЕЊЕ НА ПРОМОТИВЕН МАТЕРИЈАЛВо тек
12-К4.ПОДДРШКА НА ЗГ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТАВо тек
12-К4.ПОДДРШ.НА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛ-ДЕК.НА РВо тек
12-К4.ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ ВО КУЌИТЕ НА УМЕТНОСТАВо тек
12-К4.АНДРЕЈ ПЕТКОВИЧВо тек
12-К4.ТЕКОВ.ОДРЖ.НА КУЌИТЕ НА УМ.САЛА Б.МУГРИ И ЛИВо тек
12-К4.СВ.ТРИФУН И ДЕН НА ВЉУБЕНИТЕНе е започнат
12-К4.ОБЕЛЕЖ.НА МЕЃУНАР.ДЕН НА РОМИТЕНе е започнат
12-К4.СРЕДБИ НА БОШЊАЦИТЕНе е започнат
12-К4.ВЕЛЕШКО КУЛТУРНО ЛЕТОНе е започнат
12-К4.Х/ ИНТЕРНАЦ. ФЕСТИВАЛ НА АНТИЧ. ДРАМА СТОБИНе е започнат
12-К4.СВЕТИ ВМЧ.ПАНТЕЛЕЈМОН ЗАШТИТНИК НА ВЕЛЕСНе е започнат
12-К4.ДЕНОВИ НА КЕМАЛ АТАТУРКНе е започнат
12-К4.НЕДЕЛА НА ДЕТЕТОНе е започнат
12-К4.ОБЕЛЕЖУВ.НА ДЕНОТ НА МАКЕД.РЕВОЛУЦИЈАНе е започнат
12-К4.9-ТИ НОЕМВРИ ДЕНОТ НА ОПШТИНАТАНе е започнат
12-К4.ЛИКОВНА РАБ. „МАЦА ОВЧАРОВА“Не е започнат
12-К4.ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА-ГИМНАЗИЈА „КОЧО РАЦИН“Не е започнат
12-К4.ИЗЛОЖБА НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ УЧЕСНИЦИНе е започнат
12-К4.НАБАВКА НА БАНЕРИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНАТАНе е започнат
12-К4.130 ГОД.ОД СМРТТА НА Ј.Х.К.ЏИНОТНе е започнат
12-К4.ОБЕЛЕЖ.НА 109 ГОД. ОД АКЦИИТЕ НА ГЕМИЏИИТЕРеализиран
12-К4.МОТО БИЧ ПАРТИРеализиран
12-КА.ИЗГРАДБА НА СПОМЕНИЦИВо тек
12-КА.НАБАВКА НА ШТАНДОВИ ЗА МАНИФЕСТАЦИИ НА ОТВОРВо тек
12-КА.ПОКРИВАЊЕ НА АМФИТЕАТАРНе е започнат
12-Л0.ДА ТРЧАМЕ ЗДРАВО ЕВо тек
12-Л0.НЕПРЕДВИДЕНИ ТРОШОЦИВо тек
12-Л0.МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР „ЗОРАН ПАУНОВ“Не е започнат
12-Л0.ПРИКАЗ НА СТАРИ СПОРТОВИ-МАЛА СПОРТСКА ОЛИМПНе е започнат
12-Л0.ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „ВЕЛЕС 2012“Не е започнат
12-Л0.ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „ТУНЕЛ 2012“Не е започнат
12-Л0.ТУРНИР ВО ГОЛЕМ ФУДБАЛ „ПРЕВАЛЕЦ 2012“ ЗА ПИНе е започнат
12-Л0.КАЈАК СЛАЛОМ „ИЛИНДЕН“Не е започнат
12-Л0.ТУРНИР ВО БОРЕЊЕ-С.БУЗАЛКОВОНе е започнат
12-Л0.МЕЃУНАРОДЕН АИКИДО СЕМИНАРНе е започнат
12-Л0.ОТВОРЕН ТУРНИР ВО СТРЕЛАЊЕ СО ВОЗ.ПУШКА „ВЕЛНе е започнат
12-Л0.МЕМОРИЈ.ТУРНИР „ЃОРЃИ ГАЈДОВ“Не е започнат
12-Л0.ОТВОРЕНО ГРАДСКО ПРВЕНСТВО ВО ТЕНИС ЗА СИТЕНе е започнат
12-Л0.ВЕЧЕР НА БОРЕЧКИ ВЕШТИНИНе е започнат
12-Л0.ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО МОТО ТРКАНе е започнат
12-Л0.МЕЃУНАРОДЕН НАТПРЕВАР ВО КАЈАК „9-ТИ НОЕМВРИНе е започнат
12-Л0.МЕЃУНАР.ГОЛЕМ ФУДБАЛ ЗА ПИОНЕРИНе е започнат
12-Л0.ГОЛЕМ ФУТСАЛНе е започнат
12-Л0.АКТИВНОСТИ СОГЛАСНО СТРАТЕГИЈАТА ЗА МЛАДИНе е започнат
12-Л0.УЧЕСТВО НА УЧИЛИШНИ ЕКИПИ НА ДР.ПРВЕНСТВАНе е започнат
12-Л0.ТУРНИР НА ВЕТЕРАНИНе е започнат
12-Л0.ОРГАНИЗ.ИУЧЕСТВО НА ОПШ.РЕГИОН.И ДРЖ.ПРВЕНС.Не е започнат
12-Л0.ОТВОРЕН СПОРТСКИ ДЕННе е започнат
12-Л0.ПОДДРШКА НА ПИОНЕРСКИ И КАДЕТСКИ СПОР.ЕКИПИНе е започнат
12-Л0.НАБАВКА НА СПОРТСКА ОПРЕМА И РЕКВИЗИТИНе е започнат
12-Л0.РЕКОНСТРУК.НА СПОРТСКИ САЛИ „ГЕМИЏИИ“ И„ПАРТНе е започнат
12-ЛА.ПОСТАВУВАЊЕ ОПРЕМА НА ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕВо тек
12-Н1.Н2.УЧЕСТВО НА ОПШТИНАТА ВО ПАРТНЕРСКИ ПРОЕКТВо тек
12-Н1.ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЈДОБАР НАСТАВНИК ВО ОДДВо тек
12-Н1.Н2.НЕПРЕДВИДЕНИ ТРОШОЦИВо тек
12-Н2.УЧЕСТВО НА СРЕД.СТРУЧНИ УЧИЛИШТА НА САЕМСКАВо тек
12-НА.РЕКОНСТРУК.НА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ВО ОСНОВ.И СРВо тек
12-НА.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИ ОБЈЕКТИНе е започнат
expand Година: 2013
13.-К4.непредвидени манифестацииРеализиран
13-А0С.Активности согласно ЛАПЛИНе е започнат
13-Г!.Ревизија на Студијата за економски развојОдложен
13-Г!.Платформа за електронски услугиРеализиран
13-Г1.Поставување на интернет киосциОдложен
13-Г1.Трошоци за одржување на апликации-трети лицаРеализиран
13-Г1.Проширување зона-слободен пристап-интернетРеализиран
13-Г2.Настап на саемски манифестацииНе е започнат
13-Г2.Други непланирани промотивни активностиОдложен
13-ГА.Доизградба на инфраструктура во Речани 2Одложен
13-ГА.Интегрирано решение за работа на СоветотОдложен
13-ГА.Доизградба на инфраструктура во УЗУСРеализиран
13-ГА.Набавка на софтвер и лиценциРеализиран
13-Ј0.Фарбање на урбана опремаОдложен
13-Ј1.Одржување на водододни линии во О.ВелесРеализиран
13-Ј2.Чистење на канали за атмосферска канализацијРеализиран
13-Ј3.Замена на постојни со економични светилкиОдложен
13-Ј3.Пoтрошена електрична енергијаРеализиран
13-Ј3.Набавка на репро материјалРеализиран
13-Ј4.Реализација на Програма за јавна чистотаРеализиран
13-Ј6.Чистење на банкини на територија на ОпштинаОдложен
13-Ј6.Поправка на патот кон РудникОдложен
13-Ј6.Тампонирање на пат од Д. до Горно КараслариОдложен
13-Ј6.Тампонирање на улици во Населба ОтовицаОдложен
13-Ј6.Бетонирање на улици - интервентноРеализиран
13-Ј6.Зимско одржување на локални патишта и улициРеализиран
13-Ј6.Одржување сигнализација (хор/верт)Реализиран
13-Ј7.Уредување и одржување на градско зеленилоРеализиран
13-Ј8.Рушење на бесправно изградени објектиОдложен
13-Ј8.РаминаОдложен
13-Ј8.Санација на карпиРеализиран
13-Ј8.Набавка и монтажа ул.табли и куќни броевиРеализиран
13-Ј9.Изградба на паркинг простор ул. ЕнгелсоваОдложен
13-ЈА.Осветлување на Индустриска зона РечаниОдложен
13-ЈА.Осветлување на Раштански патОдложен
13-ЈА.Проширување на мрежа во населени местаОдложен
13-ЈА.Осветлување на новоизведени кружни токовиОдложен
13-ЈА.Проширување на ул.осветлување-ПревалецОдложен
13-ЈА.Проширување на ул. осветлување-Башино селоОдложен
13-ЈА.Проширување на ул.осветлување-БузлковоОдложен
13-ЈА.Проширување на ул.осветлување улВојницајлијаОдложен
13-ЈА.Замена на постојни со економични светилкиОдложен
13-ЈА.Реконструкција на мрежаРеализиран
13-ЈГ.Изведба на водоводна линија на крак-Т.ЈаневОдложен
13-ЈГ.Изградба на водовод во село СливникОдложен
13-ЈД.Изведба на улица спој од Н.Ѓ.Дуња-Ж.ФирфовОдложен
13-ЈД.Бетонирање на два крака во Весела ДолинаОдложен
13-ЈД.Асфалтирање на дел од улица БелградскаОдложен
13-ЈД.Поплочување на тротоар на ул. ЕнгелсоваОдложен
13-ЈД.Реконструкција на тротоар на ул. Крсте МисирОдложен
13-ЈД.Потпорен ѕид на улица Трајко МитевОдложен
13-ЈД.Потпорен ѕид на улица Никола ВапцаровОдложен
13-ЈД.Потпорен ѕид на улица во населба ХабитатОдложен
13-ЈД.Бетонирање на улица Трајко МитевОдложен
13-ЈД.Реконструкција на улица 8-ми Март(паркинг)Одложен
13-ЈД.Пробивање на улица (Марксова-А.Шурков)Одложен
13-ЈД.Изработка на ригола на патот Свилара ОризариОдложен
13-ЈД.Изградба на автобуски постојкиОдложен
13-ЈД.Асфалтирање на пристапен пат до село ОраовецРеализиран
13-ЈД.Асфалтирање на улица СутјескаРеализиран
13-ЈД.Бетонирање на два крака на улица Наце ДимовРеализиран
13-ЈД.Бетонирање на улица Трајко ПеткановскиРеализиран
13-ЈД.Асфалтирање на улица Мирка ГиневаРеализиран
13-ЈД.Изведба на тротоар на улица ЉубљанскаРеализиран
13-ЈД.Поплочување на дел од улица Киро ЧаулеРеализиран
13-ЈД.Поплочување на дел од ул.СараевскаРеализиран
13-ЈД.Бетонирање на дел од улица Благој НечевРеализиран
13-ЈД.Сервисна улица од Б.Ѓорев до ул.А.ДемниевРеализиран
13-ЈЕ.Изградба на паркинг простор-Градскиот паркОдложен
13-ЈИ.Изведба на фекална канализација на Т.ЈаневОдложен
13-ЈИ.Изведба на 2крака за канализација СојаклариОдложен
13-ЈИ.Изведба на канализација во село БузалковоОдложен
13-ЈИ.Изведба на канали за прифаќање на атмосверскРеализиран
13-ЈЛ.Продолжување на проектот-Плоштад Д КараслариОдложен
13-ЈЛ.Уредување на парк до Автобуска станицаРеализиран
13-ЈМ.Уредување на зелени површини пред зградиРеализиран
13-ЈН.ВидиковциОдложен
13-ЈН.Ракохвати и оградиРеализиран
13-К.Мото бич партиРеализиран
13-К4.Негување на културата,традицијата на заедницНе е започнат
13-К4.Ликовна изложба Гимназија К.РацинОдложен
13-К4.Јубилеи на реномирани авториОдложен
13-К4.Учество во проекти со користење сред.од ИПАОдложен
13-К4.Набавка на опрема за симултан преводОдложен
13-К4.Набавка на штандови за маниф.на отвореноОдложен
13-К4.Печатење на промотивен материјалОдложен
13-К4.Концерти по разни поводиРеализиран
13-К4.Денови на франкофонијаРеализиран
13-К4.АприлијадаРеализиран
13-К4.Обележување на меѓународен ден-РомиРеализиран
13-К4.Средби на БошњацитеРеализиран
13-К4.Денот на македонските просве.Св.К.и МетодијРеализиран
13-К4.50 Рацинови средбиРеализиран
13-К4.Велешко културно летоРеализиран
13-К4.XII ИФ на античка драма „Стоби“Реализиран
13-К4.Свети вмч. Пантелејмон,заштитник на ВелесРеализиран
13-К4.Денови на Кемал АтатуркРеализиран
13-К4.Недела на дететоРеализиран
13-К4.Актерска награда за жив.дело П.ПрличкоРеализиран
13-К4.46-ти Детски Рацинови средбиРеализиран
13-К4.Ликовна работилница „Маца Овчарова“Реализиран
13-К4.Организирање 2 саема на книгатаРеализиран
13-К4.Презентација на велешката култура во земјата и странствоРеализиран
13-К4.Поддршка на ЗГ од областа на културатаРеализиран
13-К4.Обележување на значајни настани и личностиРеализиран
13-К4.70 години од смртта на Кочо РацинРеализиран
13-К4.130 години од раѓањето на Панко БрашнарРеализиран
13-К4.Комунални тр.во Ликовен салон-спомен куќитеРеализиран
13-К4.Делегирање надлежностиРеализиран
13-К4.ЗАМПРеализиран
13-Н1.Н2.Манифестации организирани-основни/средниВо тек
13-Н1.Прогласување на најдобар наставник-основноНе е започнат
13-Н1.Н2Учество на општината во партнерски проектиРеализиран
13-Н2.Прогласување на најдобар наставник-средноРеализиран
13-Н2.Екскурзии на матуранти/наградувани ученициРеализиран
13-НА.Реконструкција на спортски објектиРеализиран
13-Потпорен ѕид на ул.Костурска 2ЈД.Реализиран
13-Р1.ПОДИГАЊЕ НА ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛАОдложен
13-Р1.Печатење на пропаганден материјалРеализиран
13-РА.Проектна документација за животна срединаОдложен
13-ф1.УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕРеализиран
13-Ф2.ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИРеализиран
13-Ф3.УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈАРеализиран
13-ФА.Проектна докумeнтација за инфраструктураРеализиран
expand Година: 2014
14-А0С.поддршка на проектни активности на здруженија на граѓаниВо тек
14-А0НП.Учество на саемски манифестацииНе е започнат
14-А0С.Учество во партнерски проекти од областа на соц. со општини од ВПРНе е започнат
14-Е0И.Усогласување со процедурата за интероперабиВо тек
14-Е0И.Тековно одржување на хардвер и софтверВо тек
14-Е0И.Специјалистички обукиЕАИ.Не е започнат
14-ЕАИ.Купување на информартичка опрема - хардверВо тек
14-ЕАИ.Надградба и развој на нови услуги и функциоНе е започнат
14-ЕАИ.Имплементација на географско информационенНе е започнат
14-К4.175 години од раѓањето на Рајко ЖинзифовВо тек
14-К4.Комунални трошоци во Ликовен салон, спомен-кВо тек
14-К4.Денот на македонските просветители Св. КирилНе е започнат
14-К4.51-ти Рацинови средбиНе е започнат
14-К4.X Интернационален фолклорен фестивалНе е започнат
14-К4.Баскер фестНе е започнат
14-К4.XII Интернационален фестивал на античка драмНе е започнат
14-К4.X Сликарско-копаничарска колонија „ПапрадишкНе е започнат
14-К4.8-ми Септември - Денот на независноста на РеНе е започнат
14-К4.Обележување на Денот на македонската револуцНе е започнат
14-К4.9-ти Ноември - Денот на општинатаНе е започнат
14-К4.Фестивал на питите и винотоНе е започнат
14-К4.Ликовна работилница - лица со посебни потребНе е започнат
14-К4.Промоции на книги на домашни и странски автоНе е започнат
14-К4.Јубилеи на реномирани авториНе е започнат
14-К4.непредвидени манифестацииНе е започнат
14-К4.Негување на културата, традицијата и обичаитНе е започнат
14-К4.155 години од раѓањето и 55 од смртта на ДимНе е започнат
14-К4.Изградба на споменициНе е започнат
14-К4.Тековно одржување на куќите на уметноста, саНе е започнат
14-К4.Персонален данокНе е започнат
14-К4.Репрезентација за културни манифестацииНе е започнат
14-К4.Непредвидени трошоци.Не е започнат
14-КА.Набавка на ормар за чување уметнички делаНе е започнат
14-Л0.Активности согласно Стратегијата за младиВо тек
14-Л0.Поддршка на бренд на градот - Градски ракомеВо тек
14-Л0.Поддршка на турнири во мал и голем фудбалНе е започнат
14-Л0.Поддрка на ракометни турнириНе е започнат
14-Л0.Поддрша на турнири во кајакНе е започнат
14-Л0.Избор на најдобар спортист и спортска екипаНе е започнат
14-Л0.непредвидени спортски манифестацииНе е започнат
14-Л0.Поддршка СУСНе е започнат
14-Л0.Поддршка на младински екипи- надомест за користење на сп.објектиНе е започнат
14-ЛА.Реконструкција на Градски стадионВо тек
14-ЛА.Набавка на спортска опрема и реквизитиНе е започнат
14-ЛА.Изградба на игралиште за мал фудбал во КарасНе е започнат
14-ЛА.реконструкција на подвозникот до спортска саНе е започнат
14-ЛА.изградба на патека за кајакНе е започнат
14-Н1,Н2.Манифестацији организирани од основнитеНе е започнат
14-Н1.Поддршка на талентирани ученици за учество нНе е започнат
14-Н1.Учество на општината во партнерски проектиНе е започнат
14-Н2.Прогласување на најдобар наставник во средноНе е започнат
14-Н2.Екскурзии на наградувани ученициНе е започнат
14-НА.Реконструкција на спортски објекти во основнВо тек
14-Њ0.Комунални услуги, греење,Во тек
14-Њ0.Поправки и тековно одржување на возилаВо тек
14-Њ0.Набавка на гуми, резервни делови и ланциНе е започнат
14-Њ0.РепрезентацијаНе е започнат
14-Њ0.Учество во проекти и програмиНе е започнат
14-Њ0.Општински противпожарен сојузНе е започнат
14-Њ0.Надомест за Комисијата за процена на штетаНе е започнат
14-Р1.Активности Проект ТопилницаНе е започнат
14-Т1.Здравствени прегледи на вработени во ТППЕВо тек
14-Т1.Изработка на промотивен материјал, предавањаВо тек
14-Т1.партнерски активности со граѓански организацВо тек
14-Т1.аеросолна дезинсекција (три авионски прскањаРеализиран
expand Година: 2015
15-ВА.по утврдени приоритети на ОЈУ ДГ „Димче МирчВо тек
15-ЕА.Надградба и развој на нови услуги иВо тек
15-Ј0.Одржување на разна урбана опремаНе е започнат
15-Ј1.Одржување на водоводни линии во населени месНе е започнат
15-Ј2.Чистење на канали за атмосферска канализацијНе е започнат
15-Ј3.Пoтрошена електрична енергијаНе е започнат
15-Ј3.Набавка на репро материјалНе е започнат
15-Ј3.Замена на постојни со економични светилкиНе е започнат
15-Ј6.Прередување на камени коцкиНе е започнат
15-Ј6.Бетонирање на потпорни ѕидови - интервентноНе е започнат
15-Ј6.Редовно одржување - непредвидени работиНе е започнат
15-Ј6.Чистење на банкини на територија на ОпштинаНе е започнат
15-Ј6.Поправка на патот кон СопотНе е започнат
15-Ј6.Поправка на патот кон С'лп и КарабуништеНе е започнат
15-Ј7.Реализација на Програма за уредување и одржуВо тек
15-Ј8.Рушење на бесправно изградени објектиНе е започнат
15-Ј8.Санација на карпиНе е започнат
15-Ј8.Набавка и монтажа на улични табли и куќни брНе е започнат
15-ЈА.Проширување на мрежаНе е започнат
15-ЈА.Осветлување на населба ХабитатНе е започнат
15-ЈА.Осветлување на Раштански пат од „Брако“ доНе е започнат
15-ЈА.Проширување на мрежа во населени местаНе е започнат
15-ЈА.Осветлување на Индустриска зона УЗУСНе е започнат
15-ЈА.Осветлување на новоизграден кружен текНе е започнат
15-ЈГ.Изградба на водоснабдителен систем за ИндустНе е започнат
15-ЈД.Асфалтирање на дел од улица „Самоборска“Не е започнат
15-ЈД.Проширување на дел од улица „Т.Х.Офицерчето“Не е започнат
15-ЈД.Асфалтирање на дел од улица „Крсте Мисирков“Не е започнат
15-ЈД.Реконструкции на улици О.Велес со асвалтирањНе е започнат
15-ЈД.Изведба на потпорни ѕидовиНе е започнат
15-ЈД.Потпорен ѕид на улица во населба ХабитатНе е започнат
15-ЈД.Изведба на крак на улица „Тодор Јанев“Не е започнат
15-ЈД.Изградба на сервисна улица спој на „Благој ЃНе е започнат
15-ЈД.Изградба на нов сообраќаен режим и кружен теНе е започнат
15-ЈД.Поставување на легнати полицајциНе е започнат
15-ЈЕ.Изградба на велосипедски патекиНе е започнат
15-ЈИ.Изведба на крак за фек. канали. од Панини доНе е започнат
15-ЈИ.Одржување на фекална канализација на територНе е започнат
15-ЈЛ.Кеј на ВардарНе е започнат
15-ЈМ.Уредување на паркови и подигнување на новиНе е започнат
15-ЈН.Ракохвати и оградиНе е започнат
15-К4.Поддршка на манифестацииВо тек
15-К4.Обележување на Нова Година -Во тек
15-К4.Поддршка на ЗГ од областа на културатаВо тек
15-К4.Обележување на значајни настани и личностиВо тек
15-К4.Комунални трошоци во Ликовен салон, спомен-кВо тек
15-К4.Поддршка на проекти на локални установиВо тек
15-К4.ЗАМПВо тек
15-К4.Други договорни услугиВо тек
15-К4.ВЕЛЕС-ГРАД НА КУЛТУРАТАВо тек
15-К4.Денот на македонскитеНе е започнат
15-К4.52-ри Рацинови средбиНе е започнат
15-К4.XII ИнтернационаленНе е започнат
15-К4.Баскер фестНе е започнат
15-К4.XIСликарско-копаничарскаНе е започнат
15-К4.8-ми Септември - Денот наНе е започнат
15-К4.Обележување на Денот на македонската револуцНе е започнат
15-К4.9-ти Ноември - Денот на општинатаНе е започнат
15-К4.Фестивал на питите и винотоНе е започнат
15-К4.Ликовна работилница - лица со посебни потребНе е започнат
15-К4.Промоции на книги на домашни и странски автоНе е започнат
15-К4.Јубилеи на реномирани авториНе е започнат
15-К4.75 години од смртта на Димитрија ЧуповскиНе е започнат
15-КА.Изградба на споменициВо тек
15-КА.видео надзор на спомен-куќите, ликовниот салВо тек
15-Л0.Поддршка на кошаркарски турнириВо тек
15-Л0.оддршка на турнири во боречки вештиниВо тек
15-Л0.поддршка на турнири во одбојкаВо тек
15-Л0.непредвидени спортски манифестацииВо тек
15-Л0.Поддршка на општинскиВо тек
15-Л0.Поддршка на младински екипи-надомест за кориВо тек
15-Л0.Поддршка на спортисти за учество на балканскВо тек
15-Л0.Поддршкана ЗГ - спортски риболовНе е започнат
15-Л0.Избор на најдобар спортист и спортска екипаНе е започнат
15-Л0.Пливачки маратонНе е започнат
15-ЛА.Реконструкција на Градски стадионВо тек
15-ЛА.Адаптирање на пристапни рампи до спортски обВо тек
15-ЛА.Набавка на спортска опрема и реквизитиНе е започнат
15-ЛА.Изградба на игралишта за мал фудбал и кошаркНе е започнат
15-ЛА.Тенничка документација за изградба на ндвознНе е започнат
15-Н1.Н2.Манифестацији организирани од основните иВо тек
15-Н1.Н2.Поддршка на талентирани ученици за учествВо тек
15-Н1.Н2.Учество на општината во партнерски проектВо тек
15-Н1.Н2.осигурување на училишни објектиВо тек
15-Н1.Н2.Прогласување на најдобар наставник во одНе е започнат
15-НА.Реконструкција на спортскиВо тек
15-Р1.Набавка на материјал за хортикултурноРеализиран
15-Т1.Здравствени прегледи на вработени во општинсВо тек
15-Т1.Рехабилитација на децаВо тек
15-Т1.непредвидени трошоциВо тек
15-Т1.Партнерски активности со установи и институцВо тек
15-Т1.Ератикација на кучиња скитници - заловувањеВо тек
15-Т1.непредвидени трошоциНе е започнат
15-Ф2.ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИНе е започнат
15-Ф2.С.ОРИЗАРИ, С.МАМУТЧЕВО, С.БУЗАЛКОВО И ДР.Не е започнат
15-ФА.ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕНе е започнат
expand Година: 2015
Учество во проекти финансирани од меѓународни фондовиВо тек
expand Година: 2016
16-А0Н.Поддршка на програмски активности на здружеВо тек
16-А0Н.Отворени денови за идеи на граѓанските оргаВо тек
16-А0Н.Изработка на стратегија за соработка со граВо тек
16-Л0.Поддршка на Советот на млади на Општина ВелеВо тек
16-Н1.Н2.Манифес.органи.од основните и средните учВо тек
16-Н1,Н2.Поддршка на проекти од областа на образовВо тек
16-Н1.програма за децентрализирана соработкаВо тек
16-Н1.Н2.Прогласување на најдобар наставник во оддНе е започнат
16-НА.Реконструкција и санирање на училишни објектВо тек
16-НА.Изградба и реконструкција и уредување на отвВо тек