Генерален урбанистички план за езеро Младост - Општина Велес ГУП2002превземи
Генерален урбанистички план за град Велес - Измена на намена за урбани блокови 32 и 48 – урбани единици 4 и 9 ГУП4 и 932 и 482007превземи
Генерален урбанистички план на град Велес, дел од УЕ „7”, УБ „42” (2008-2018) - Изменување и дополнување - Oпштина Велес ГУП7422008превземи
Генерален урбанистички план УБ36 во УЕ6 - изменување и дополнување - Општина Велес ГУП6362009превземи
Урбанистичка документација за населено место Отовица - Општина Велес ОА за село2000превземи
Урбанистика документација за населено место Караслари - Општина Велес ОА за село2002превземи
Урбанистичка документација за населено место Караслари - зона за куќи за одмор - Општина Велес ОА за село2002превземи
Урбанистичка документација за дел од населено место - с. Горно Оризари - Општина Велес ОА за село2005превземи
Изменување и дополнување на урбанистички план вон населено место УЕ 1, Блок 1 - Езеро Младост - Велес УПВНМ112006превземи
Урбанистички план вон населено место, урбана единица 2, блок 1 и 2 езеро Младост – Општина Велес УПВНМ11 и 22007превземи
Урбанистички план вон населено место за Башино село, м.в. „Зад црква“ - Општина Велес 2008-2018 УПВНМ2009превземи
Детален урбанистички план за МЗ Алексо Демниевски и МЗ Трајко ПановДУП72000превземи
Детален урбанистички план за локалитет станбена единица VII - дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа КошулчеваДУП2000превземи
Детален урбанистички план за МЗ Алексо ДемниевскиДУП2000превземи
Детален урбанистички план за Централно градско подрачјеДУП2000превземи
Детален урбанистички план за локалитет Керамидна, МЗ Алексо ДемниевскиДУП2000превземи
Детален урбанистички план за локалитет станбена единица Речани - изменување и дополнување ДУП2000превземи
Детален урбанистички план за велес - Локалитет; - дел од урбана единица 01 - дел од урбан блок 06 - (помеѓу дел од жел. пруга, дел од пешачка ул. дел од ул."Моша Пијаде", дел од ул. бр."5" и дел од КП 1327)ДУП01062014Превземи
Детален урбанистички план за УЕ 7, дел од УБ 39, од ГУП на град Велес, опфат помеѓу Андон Шурков бр.10 и ул.Новопроектирана 1 и Новопроектира 2, локалитет Димко Митрев (нов погон), КО Велес, Општина ВелесДУП7392014Превземи
Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4- времено сместување-викенд населба во КО Башино Село и КО НовачаниУПВНМ2015Превземи
ДУП за УЕ 1 УБ 3 Велес - Општина ВелесДУП132016Превземи
ДУП за дел од Велес за локалитет - дел од УЕ 7, УБ 41 (помеѓу дел од ул. "11-ти Октомври", дел од ул. "Никола Карев", крак од ул. "Никола Карев", дел од ул. "Марксова", крај на ул. "Марксова")ДУП7412016Превземи
Измена и дополна на ДУП за дел УЕ 1, УБ 10 ВелесДУП1102015Превземи
ДУП за дел од Велес - изменување и дополнување за локалитет: дел од УЕ 5,  дел од УБ 34 (дел од старо градско јадро), помеѓу дел од ул. Крали Марко и ул. КрушевскаДУП5342016Превземи
Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ 7, дел од УБ 40 КО ВелесДУП7402016Превземи
УП вон населено место за стопански комплекс со класа на намена Г2-лесна индустрија,Г3-сервиси и Г4 стоваришта на локалитет М.В. КУМСАЛ, КО МамутчевоУПВНМ2016Превземи
ДУП за дел од УБ 16, дел од УБ 19, и УБ 20, УЕ 2, мв Трпезица, КО ВелесДУП16,19,2022017Превземи
Урбанистички план за вон населено место за изградба на објекти со намена Г 2-лесна индустрија, Е1-комунална инфрастуктура и Е3 некомпатибилна инфраструктура, КО Оризари-вонг.р. Општина ВелесУПВНМ2017Превземи
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УРБАН БЛОК 37 ВО УЕ VI ПОМЕЃУ УЛ.„ТОДОР ЈАНЕВ“ И УЛ.„270“, ОПШТИНА ВЕЛЕСДУП6372018Превземи
ДУП ЗА ДЕЛ ОД УБ 49, УЕ 9 ОД ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД ВЕЛЕС, ОПФАТ ПОМЕЃУ УЛИЦА ДИМКО НАЈДОВ, ЈУЖНА ГРАНИЦА НА КП 10056 И ГРАНИЦА НА ГУП, ЛОКАЛИТЕТ ДИМКО МИТРЕВ (СТАР ПОГОН), КО ВЕЛЕС, ОПШТИНА ВЕЛЕСДУП9492018Превземи
1 - 30Next