Службен гласник бр.16 од 2020 годинa09.11.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.15 од 2020 годинa05.11.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.14 од 2020 годинa26.10.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.13 од 2020 годинa25.09.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес АВГУСТ 202024.09.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Службен гласник бр.12 од 2020 годинa23.09.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Извештај од тестирање на здравствената безбедност на водата-природни чешми(исправни) 21.09.202021.09.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на здравствената безбедност на водата-природни чешми(неисправни) 21.09.202021.09.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост - септември 202009.09.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Службен гласник бр.11 од 2020 годинa03.09.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - Езеро Младост месец Август20.08.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за ЈУЛИ 2020 година20.08.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - река Бабуна - 05.08.202005.08.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 05.08.202005.08.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправен) 05.08.202005.08.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Правилник за начинот на постапување со објекти склони на паѓање04.08.2020ПравилникОпштина Велес2020
Службен гласник бр.10 од 2020 годинa03.08.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост - јули 202014.07.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Месечен извештај за испитување на водите на Општина Велес за јуни 202014.07.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година01.07.2020ИзвештајОпштина Велес2020
Месечен извештај за испитување на водите на Општина Велес за мај 202029.06.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - река Бабуна - јуни 202029.06.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост - јуни 202025.06.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Службен гласник бр.9 од 2020 годинa24.06.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.8 од 2020 годинa12.06.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.7 од 2020 годинa03.06.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Барање за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи01.06.2020Обрасци / ФормулариУрбанизам2020
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - 28.05.202028.05.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправен) 22.05.202022.05.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 22.05.202022.05.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 25.05.202022.05.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДИВО И КОНЕЦ ВЕТЕКС АД ВЕЛЕС - НАЦРТ20.05.2020ПостапкаЖивотна средина2020
Службен гласник бр.6 од 2020 годинa18.05.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Упаство за испекциски надзор - Општина Велес15.05.2020УпатствоИнспекција2020
Службен гласник бр.5 од 2020 годинa21.04.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година01.04.2020ИзвештајОпштина Велес2020
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Февруари 2020 година25.03.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост - Март 202018.03.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата - Природна чешма с.Сопот (неисправна) 18.03.202018.03.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - река Вардар Март 202017.03.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Службен гласник бр.4 од 2020 годинa13.03.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Завршна сметка на Буџетот на Општина Велес за 2019 година11.03.2020ИзвештајФинансии / даноци2020
Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2019 година11.03.2020ИзвештајФинансии / даноци2020
Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на ЛБ Гоце Делчев за 2019 година11.03.2020Завршна сметкаЈавни претпријатија и институции2020
Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на ЛУ Народен музеј за 2019 година11.03.2020Завршна сметкаЈавни претпријатија и институции2020
Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на ОЈУДГ Димче Мирчев за 2019 година11.03.2020Завршна сметкаЈавни претпријатија и институции2020
Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на ЈП Паркинг Велес за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година11.03.2020Завршна сметкаЈавни претпријатија и институции2020
Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на ЈПССО Парк-Спорт за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година11.03.2020Завршна сметкаЈавни претпријатија и институции2020
Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на ООМУ Стефан Гајдов за 2019 година11.03.2020Завршна сметкаОсновни и средни улилишта2020
Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на ООУ Благој Кирков за 2019година11.03.2020Завршна сметкаОсновни и средни улилишта2020
1 - 50Next