Службен гласник бр.11 од 2018 годинa11.07.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Службен гласник бр.10 од 2018 годинa22.06.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 20.06.201820.06.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 20.06.201820.06.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.9 од 2018 годинa13.06.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - Геинг Кребс Унд Кифер 36-201817.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
08-2018 ,,Изработка, транспорт и монтажа на урбана опрема, спортски и реквизити за детски, забавни, скејт паркови и автоб16.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
07-2018 - ,,Изработка на улици и тротоари од асфалт и рачно асфалтирање на прекопи и ударни дупки”15.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.8 од 2018 годинa11.05.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - Аква Инг ДОО Штип 34-201811.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.7 од 2018 годинa10.05.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - АС Машини 05-201809.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Изгрев Инжењеринг 05-201809.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Екомозаик 36-201809.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
21-2018 - ,,Изградба, реконструкција и санација на инфраструктурни системи фекална, примарна и секундарна мрежа”08.05.2018ДоговорОпштина Велес2018
30-2018 - ,,Саден материјал за цветно хортикултурно уредување”08.05.2018ДоговорОпштина Велес2018
Договор - Изгрев Инжењеринг 07-201808.05.2018ДоговорОпштина Велес2018
06-2018 - ,,Изработка на улици и тротоари од бетон и изградба на објекти - ѕидови”08.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
31-2018 - ,,Консултантски услуги и обука за транзиција на стандардот ISO 9001-2008 во ISO 9001-2015”08.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
21-2018 - Изградба, реконструкција и санација на инфраструктурни системи - фекална, примарна и секундарна мрежа07.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Виа Сигнал - Договор 02-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Авто Гино - Договор 02-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
22-2018 - ,,Анализа на квалитет на животна средина” – Геинг Кребс унф Кифер – ДЕЛ 1 - Бучава03.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
26-2018 – “Набавка на сувенири”03.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Градежен Институт Македонија - Договор 22-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Еуромак Контрол - Договор 22-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.6 од 2018 годинa30.04.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
17-2018 – “Работа со булдожер, грејдер, универзален ровокопач и утоварач на улици и патишта и чистење на банкини и канали”20.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Инвест Груп 17-201820.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Евро Инженеринг 17-201820.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
6-2018 – “Сувенири, плакети и пригодни папки”19.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
12-2018 – “Набавка, транспорт и монтажа на надземен и подземен кабел за улично осветлување и изработка на држачи за светилк13.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
13-2018 – Сервисирање, монтажа и демонтажа на светлечки тела и одржување на столбовите за улично осветлување на територија11.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
14-2018 – Ситен електро и браварски материјал за одржување на улично осветлување11.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
03-2018 – Услуги од агенција за привремени вработувања10.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.5 од 2018 годинa04.04.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
18-2018 – Набавка на услуги за авионски билети03.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
10-2018 – Осигурување на недвижен имот и основни средства на Општина Велес02.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
7-2018 – Испитување, сервисирање, одржување и полнење на ПП апарати23.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
5-2018 – Молерофарбарски работи21.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
04-2018 – Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на Општина Велес и нивно21.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Февруари 2018 година21.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 21.03.201821.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 21.03.201821.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.4 од 2018 годинa15.03.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
2-2018 – Набавка и печатење на решенија за данок на имот и комунална такса за 2018 година09.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
Површинска вода - Река Вардар Башино село07.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.3 од 2018 годинa02.03.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - Тектон Инженеринг 035-201702.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Урбан Проект ЛТД 035-201702.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
1 - 50Next