17-2018 – “Работа со булдожер, грејдер, универзален ровокопач и утоварач на улици и патишта и чистење на банкини и канали”20.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Инвест Груп 17-201820.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Евро Инженеринг 17-201820.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
6-2018 – “Сувенири, плакети и пригодни папки”19.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
12-2018 – “Набавка, транспорт и монтажа на надземен и подземен кабел за улично осветлување и изработка на држачи за светилк13.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
13-2018 – Сервисирање, монтажа и демонтажа на светлечки тела и одржување на столбовите за улично осветлување на територија11.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
14-2018 – Ситен електро и браварски материјал за одржување на улично осветлување11.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
03-2018 – Услуги од агенција за привремени вработувања10.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.5 од 2018 годинa04.04.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
18-2018 – Набавка на услуги за авионски билети03.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
10-2018 – Осигурување на недвижен имот и основни средства на Општина Велес02.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
7-2018 – Испитување, сервисирање, одржување и полнење на ПП апарати23.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
5-2018 – Молерофарбарски работи21.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
04-2018 – Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на Општина Велес и нивно21.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Февруари 2018 година21.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 21.03.201821.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 21.03.201821.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.4 од 2018 годинa15.03.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
2-2018 – Набавка и печатење на решенија за данок на имот и комунална такса за 2018 година09.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
Површинска вода - Река Вардар Башино село07.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.3 од 2018 годинa02.03.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - Тектон Инженеринг 035-201702.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Урбан Проект ЛТД 035-201702.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
Завршни сметки за 2017 година26.02.2018ИзвештајФинансии / даноци2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 22.02.201822.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 22.02.201822.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
037-2017 – Канцелариски материјали и тонери - Ива 200314.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
037-2017 – Канцелариски материјали и тонери - Маг Комерц14.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
78_2017 – Такси превоз, слободен превоз и меѓународен превоз за потребите на Општина Велес12.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
73_2017 – Нафта за греење во територијална противпожарна единица на Општина Велес12.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
Водовод - с.Башино Село - неисправен 07.02.201807.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Природна чешма - с.Горно Оризари - неисправна 07.02.201807.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Природна чешма - с.Клуковец - неисправна 07.02.201807.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
76_2017 – Проект за инфраструктура за изградба на колекторски систем и пречистителна станица за отпадни води на град Велес05.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
011_2017 – Изградба, реконструкција и санација на инфраструктурни системи – атмосферска канализација05.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.2 од 2018 годинa02.02.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
77-2017 – Вршење на геомеханички истражни работи25.01.2018ДоговорЈавни набавки2018
Природна чешма - с.Новачани - неисправна 17.01.201817.01.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Природна чешма - с.Сопот - неисправна 17.01.201817.01.2018ИзвештајЖивотна средина2018
71_2017 – Користење на цистерна со висок притисок со минимум 150 бари со соодветна опрема за чистење и отстранување на кана12.01.2018ДоговорЈавни набавки2018
75_2017 – Набавка на гориво за моторни возила за потребите на Општина Велес и ТППЕ Велес12.01.2018ДоговорЈавни набавки2018
59_2017 – Јаглен за огрев11.01.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.1 од 2018 годинa05.01.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 29.12.201729.12.2017ИзвештајЖивотна средина2017
74-2017 – Набавка и транспорт на индустриска сол за патишта29.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
4_2017 – Набавка на огревно дрво29.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 27.12.201727.12.2017ИзвештајЖивотна средина2017
3_2017 – Одржување на јавни површини27.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
034-2017 – Одржување на јавни површини27.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
Службен гласник бр.23 од 2017 годинa27.12.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
1 - 50Next