Завршни сметки за 2019 година25.02.2020БуџетФинансии / даноци2020
Службен гласник бр.1 од 2020 годинa07.02.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.25 од 2019 годинa31.12.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Буџет на Општина Велес за 2020 година30.12.2019БуџетОпштина Велес2020
Службен гласник бр.24 од 2019 годинa25.12.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Службен гласник бр.23 од 2019 годинa24.12.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Службен гласник бр.22 од 2019 годинa18.12.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Барање за добивање на одобрение за вршење на дејност и за поставување на урбана опрема16.12.2019Обрасци / ФормулариУрбанизам2019
Барање за издавање извод од план (поврзано со КУ2)16.12.2019Обрасци / ФормулариУрбанизам2019
Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола16.12.2019Обрасци / ФормулариЖивотна средина2019
Барање за издавање на Дозвола за вонреден превоз по општински патишта16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за издавање на Дозвола за за поставување на заштитна ограда покрај општинскиот пат16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за издавање на дозвола за посебен линиски превоз16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за издавање на Дозвола за поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас надвор од населени места16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за издавање на Дозвола за поставување натписи и рекламни табли во населени места16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за издавање на Дозвола за поставување телефонски телеграфски и други кабловски водови16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за издавање на Потврда за усогласеност со Стратегија за ЛЕР на Општина Велес16.12.2019Обрасци / ФормулариЛЕР2019
Барање за издавање одобрение за изградба на пристапен пат до општински пат16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за издавање одобрение за отстранување на објект16.12.2019Обрасци / ФормулариУрбанизам2019
Барање за издавање одобрение за раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за издавање потврда за катастарска парцела16.12.2019Обрасци / ФормулариУрбанизам2019
Барање за издавање потврда за точна адреса, промена на улица и број16.12.2019Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2019
Барање за остварување право на еднократна парична помош - КУ4416.12.2019Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2019
Барање за регистрација на возен ред и издавање на дозвола за вршење општински линиски превоз на патници16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер16.12.2019Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2019
Жалба слободен пристап до информации од јавен карактер16.12.2019Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2019
Барање за утврдување на минимално-технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем - КУ4316.12.2019Обрасци / ФормулариЛЕР2019
Пријава за настаната штета до Комисијата за утврдување на процена на штета од елементарни непогоди16.12.2019Обрасци / ФормулариПравни и општи работи2019
Пријава за стипендија за талентирани ученици и студенти16.12.2019Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2019
Барање за промена на правосилно решение за утврдување на правен статус на бесправен објект16.12.2019Обрасци / ФормулариПравни и општи работи2019
Барање за промена на барател16.12.2019Обрасци / ФормулариПравни и општи работи2019
Барање за издавање на одобрение за поставување на времен објект16.12.2019Обрасци / ФормулариУрбанизам2019
Иницијатива за поведување инспекциска постапка (формулар)16.12.2019Обрасци / ФормулариИнспекција2019
Упаство за инспекциска постапка16.12.2019УпатствоИнспекција2019
Барање за за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина16.12.2019Обрасци / ФормулариЖивотна средина2019
Барање за дотур на стока16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за издавање лиценца и изводи од лиценца (образецот е поврзан со КУ бр.16 и бр.17)16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за издавање на Одобрение за времена измена на режим на сообраќај16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Барање за издавање на Решение за утврдување-измена на режим на сообраќај16.12.2019Обрасци / ФормулариКомунални работи2019
Карти на услуги - Одделение за Комунални работи и сообраќај16.12.2019УслугиКомунални работи2019
Карти на услуги - Одделение за Животна средина16.12.2019УслугиЖивотна средина2019
Карти на услуги - Одделение за Испекциски надзор16.12.2019Обрасци / ФормулариИнспекција2019
Карти на услуги - Одделение за Јавни дејности16.12.2019УслугиОпштествени дејности2019
Карти на услуги - Одделение за ЛЕР16.12.2019УслугиЛЕР2019
Карти на услуги - Одделение за Правни и општи работи16.12.2019УслугиПравни и општи работи2019
Карти на услуги - Одделение за Урбанизам16.12.2019УслугиУрбанизам2019
Карти на услуги - Одделение за Финансиски прашања16.12.2019УслугиФинансии / даноци2019
Службен гласник бр.21 од 2019 годинa11.12.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Нацрт-Буџет на Општина Велес за 2020 година06.12.2019БуџетОпштина Велес2020
Службен гласник бр.20 од 2019 годинa18.11.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
1 - 50Next