037-2017 – Канцелариски материјали и тонери - Ива 200314.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
037-2017 – Канцелариски материјали и тонери - Маг Комерц14.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
78_2017 – Такси превоз, слободен превоз и меѓународен превоз за потребите на Општина Велес12.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
73_2017 – Нафта за греење во територијална противпожарна единица на Општина Велес12.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
76_2017 – Проект за инфраструктура за изградба на колекторски систем и пречистителна станица за отпадни води на град Велес05.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
011_2017 – Изградба, реконструкција и санација на инфраструктурни системи – атмосферска канализација05.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.2 од 2018 годинa02.02.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
77-2017 – Вршење на геомеханички истражни работи25.01.2018ДоговорЈавни набавки2018
Природна чешма - с.Новачани - неисправна 17.01.201817.01.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Природна чешма - с.Сопот - неисправна 17.01.201817.01.2018ИзвештајЖивотна средина2018
71_2017 – Користење на цистерна со висок притисок со минимум 150 бари со соодветна опрема за чистење и отстранување на кана12.01.2018ДоговорЈавни набавки2018
75_2017 – Набавка на гориво за моторни возила за потребите на Општина Велес и ТППЕ Велес12.01.2018ДоговорЈавни набавки2018
59_2017 – Јаглен за огрев11.01.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.1 од 2018 годинa05.01.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 29.12.201729.12.2017ИзвештајЖивотна средина2017
74-2017 – Набавка и транспорт на индустриска сол за патишта29.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
4_2017 – Набавка на огревно дрво29.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 27.12.201727.12.2017ИзвештајЖивотна средина2017
3_2017 – Одржување на јавни површини27.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
034-2017 – Одржување на јавни површини27.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
Службен гласник бр.23 од 2017 годинa27.12.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.24 од 2017 годинa27.12.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
34_2017 – Одржување на јавни површини22.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
36_2017 – Набавка на огревно дрво14.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
Службен гласник бр.22 од 2017 годинa14.12.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Завршни сметки за 2016 година11.12.2017ИзвештајФинансии / даноци2017
72_2017 – Поставување и демонтирање со складирање на постојана конструкција за новогодишни елки и новогодишни украсни ел07.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
Службен гласник бр.21 од 2017 годинa05.12.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
69_2017 – Набавка на дигитални сертификати30.11.2017ДоговорЈавни набавки2017
Службен гласник бр.20 од 2017 годинa29.11.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
План за квалитет на амбиентниот воздух на територијата на Општина Велес (2018-2022)27.11.2017Стратешки документиОпштина Велес2017
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Октомври 2017 година24.11.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.19 од 2017 годинa16.11.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата- Природни чешми Сопот и Шорка13.11.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.18 од 2017 годинa08.11.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.17 од 2017 годинa07.11.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата -Природна чешма Чука (неисправна)06.11.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.16 од 2017 годинa30.10.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.15 од 2017 годинa13.10.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување за здравствената безбедност на водата на Езеро Младост - Септември 201703.10.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.14 од 2017 годинa28.09.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.13 од 2017 годинa22.09.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.12 од 2017 годинa14.09.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување за здравствената безбедност на водата на Езеро Младост04.09.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.11 од 2017 годинa31.08.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООМУ„Стефан Гајдов“-Велес31.08.2017ИзвештајИнспекција2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ „Рајко Жинзифов“31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Благој Кирков“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Блаже Конески“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Васил Главинов“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
1 - 50Next