Службен гласник бр.11 од 2019 годинaNew18.07.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Информација за состојбата со водоснабдувањето и здравствената безбедност на водата за пиење во Општина Велес во 2018 годинаNew18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Информација за санитарно-хигиенската состојба на водите на акумулација „Младост“ во 2018 годинаNew18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Информација за квалитетот на воздухот и неговото влијание врз здравјето на луѓето во Општина Велес во 2018 годинaNew18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост 18.07.2018New18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Јуни 2019 годинаNew18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Предлог-измени и дополнувањe на Буџетот на Општина Велес за 2019 година - втора измена09.07.2019БуџетФинансии / даноци2019
Годишен план за јавни набавки - Петта измена 04.07.201904.07.2019ПланЈавни набавки2019
Барање за промена на правосилно решение за утврдување на правен статус на бесправен објект03.07.2019Обрасци / ФормулариЛегализација2019
Барање за промена на барател03.07.2019Обрасци / ФормулариЛегализација2019
Годишен план за јавни набавки - Четврта измена 25.06.201925.06.2019ПланЈавни набавки2019
ВЕЛЕС - ПАМЕТЕН ГРАД (SMART City Veles) Стратегија за развој 2019-203021.06.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
АКЦИСКИ ПЛАН „ВЕЛЕС - ПАМЕТЕН ГРАД (SMART City Veles) Стратегија за развој 2019-2030“21.06.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
Службен гласник бр.10 од 2019 годинa20.06.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Мај 2019 годинаNew20.06.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Службен гласник бр.9 од 2019 годинa05.06.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Годишен план за јавни набавки - Трета измена 03.06.201903.06.2019ПланЈавни набавки2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Април 2019 годинаNew23.05.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Службен гласник бр.8 од 2019 годинa17.05.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Годишен план за јавни набавки - Втора измена 17.05.201917.05.2019ПланЈавни набавки2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на приходи на буџет на дотации (937)16.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на приходи на буџет на дотации (930)16.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на основен буџет (630)16.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на основен буџет (637)16.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Извештај за финансиски резултати на ЈП за јавни паркиралишта „Велес-Паркинг“ Велес за период од 01.01.2019 до 31.03.201915.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Извештај за финансиски резултати на ЈП за енергетика „Велес-Гас“ Велес за период од 01.01.2019 до 31.03.201915.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Службен гласник бр.7 од 2019 годинa10.05.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - површинска вода 25.04.201925.04.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Март 2019 година24.04.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Службен гласник бр.6 од 2019 годинa12.04.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Службен гласник бр.5 од 2019 годинa05.04.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Февруари 2019 година03.04.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Службен гласник бр.4 од 2019 годинa27.03.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Годишен извештај за работата и завршна сметка на Јавното претпријатие за енергетика „ВЕЛЕС-ГАС“ Велес за 2018 година26.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Годишен извештај за работата и завршна сметка на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Велес-Паркинг” Велес за 2018 г26.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Завршна сметка на Буџетот на Општина Велес за 2018година25.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2018 година25.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Јануари 2019 година26.02.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Завршни сметки за 2018 година22.02.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
План за јавни набавки - Прва измена 07.02.201907.02.2019ПланЈавни набавки2019
Службен гласник бр.3 од 2019 годинa05.02.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Службен гласник бр.2 од 2019 годинa04.02.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
План за јавни набавки 21.01.201921.01.2019ПланЈавни набавки2019
Службен гласник бр.1 од 2019 годинa15.01.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.10.2018 до 31.12.201815.01.2019ИзвештајИнспекција2018
Сертификат ISO 9001 201508.01.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
Политика на интегритет08.01.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
Политика на квалитет за ISO 9001 201508.01.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
Службен гласник бр.22 од 2018 годинa31.12.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Службен гласник бр.21 од 2018 годинa14.12.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
1 - 50Next