Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Ноември 2018 година11.12.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Барање за адаптација, пренамена, реконструкција на објект30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за добивање на одобрение за вршење на дејност и за поставување на урбана опрема30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање извод од план (поврзано со КУ2)30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање лиценца и изводи од лиценца (образецот е поврзан со КУ бр.18 и бр.19)30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање на Дозвола за вонреден превоз по општински патишта30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Дозвола за за поставување на заштитна ограда покрај општинскиот пат30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на дозвола за посебен линиски превоз30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Дозвола за поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас надвор од населени места30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Дозвола за поставување натписи и рекламни табли во населени места30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Дозвола за поставување телефонски телеграфски и други кабловски водови30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Дозвола за усогласување со оперативен план30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање на одобрение за градење30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање на одобрение за измена во текот на изградбата30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање на одобрение за подготвителни работи30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање на Потврда за усогласеност со Стратегија за ЛЕР на Општина Велес30.11.2018Обрасци / ФормулариЛЕР2018
Барање за издавање одобрение за изградба на пристапен пат до општински пат30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање одобрение за отстранување на објект30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање одобрение за раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање потврда за катастарска парцела30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање потврда за точна адреса, промена на улица и број30.11.2018Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2018
Барање за остварување право на еднократна парична помош - КУ4430.11.2018Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2018
Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ, оформување на парцела30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за правосилна заверка на издадено одобрение за градење30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за промена на барател за утврд правен статус на бесправни објекти од значење за РМ30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за промена на инвеститор30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за регистрација на возен ред и издавање на дозвола за вршење општински линиски превоз на патници30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер30.11.2018Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2018
Жалба слободен пристап до информации од јавен карактер30.11.2018Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2018
Барање за утврдување на минимално-технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем - КУ4330.11.2018Обрасци / ФормулариЛЕР2018
Дополнување на барање за утврдување на прав статус на бесправни објекти од значење за РМ30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Известување за завршен објект30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Иницијатива за поведување инспекциска постапка (формулар)30.11.2018Обрасци / ФормулариИнспекција2018
Пријава за настаната штета до Комисијата за утврдување на процена на штета од елементарни непогоди30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Пријава за стипендија за талентирани ученици и студенти30.11.2018Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2018
Барање за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Службен гласник бр.20 од 2018 годинa28.11.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Октомври 2018 година27.11.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.19 од 2018 годинa21.11.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.01.2018 до 31.03.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.04.2018 до 30.06.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.07.2018 до 30.09.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Службен гласник бр.18 од 2018 годинa06.11.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор за ОБПП бр. 88-2018 - ,,Набавка и транспорт на индустриска сол за патишта”05.11.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 014-2018 - Изработка и ревизија на проекна документација за водовод и канализација за ДЕЛ 3 и ДЕЛ 430.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.17 од 2018 годинa18.10.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Септември 2018 година16.10.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - површинска вода 16.10.201816.10.2018ИзвештајЖивотна средина2018
1 - 50Next