Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Службен гласник бр.8 од 2019 годинa17.05.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на приходи на буџет на дотации (937)16.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на приходи на буџет на дотации (930)16.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на основен буџет (630)16.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаии и ревизија - Сметка на основен буџет (637)16.05.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Службен гласник бр.7 од 2019 годинa10.05.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - површинска вода 25.04.201925.04.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Март 2019 година24.04.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Службен гласник бр.6 од 2019 годинa12.04.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Службен гласник бр.5 од 2019 годинa05.04.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Февруари 2019 година03.04.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Службен гласник бр.4 од 2019 годинa27.03.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Годишен извештај за работата и завршна сметка на Јавното претпријатие за енергетика „ВЕЛЕС-ГАС“ Велес за 2018 година26.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Годишен извештај за работата и завршна сметка на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Велес-Паркинг” Велес за 2018 г26.03.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Јануари 2019 година26.02.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Завршни сметки за 2018 година22.02.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
План за јавни набавки - Прва измена 07.02.201907.02.2019ПланЈавни набавки2019
Службен гласник бр.3 од 2019 годинa05.02.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Службен гласник бр.2 од 2019 годинa04.02.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
План за јавни набавки 21.01.201921.01.2019ПланЈавни набавки2019
Службен гласник бр.1 од 2019 годинa15.01.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.10.2018 до 31.12.201815.01.2019ИзвештајИнспекција2018
Сертификат ISO 9001 201508.01.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
Политика на интегритет08.01.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
Политика на квалитет за ISO 9001 201508.01.2019Стратешки документиОпштина Велес2019
Службен гласник бр.22 од 2018 годинa31.12.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Службен гласник бр.21 од 2018 годинa14.12.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Ноември 2018 година11.12.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Систематизација на работни места во општинската администрација 2018 година30.11.2018ОбјаваОпштина Велес2019
Барање за адаптација, пренамена, реконструкција на објект30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за добивање на одобрение за вршење на дејност и за поставување на урбана опрема30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање извод од план (поврзано со КУ2)30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање лиценца и изводи од лиценца (образецот е поврзан со КУ бр.18 и бр.19)30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање на Дозвола за вонреден превоз по општински патишта30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Дозвола за за поставување на заштитна ограда покрај општинскиот пат30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на дозвола за посебен линиски превоз30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Дозвола за поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас надвор од населени места30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Дозвола за поставување натписи и рекламни табли во населени места30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Дозвола за поставување телефонски телеграфски и други кабловски водови30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање на Дозвола за усогласување со оперативен план30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање на одобрение за градење30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање на одобрение за измена во текот на изградбата30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање на одобрение за подготвителни работи30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање на Потврда за усогласеност со Стратегија за ЛЕР на Општина Велес30.11.2018Обрасци / ФормулариЛЕР2018
Барање за издавање одобрение за изградба на пристапен пат до општински пат30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање одобрение за отстранување на објект30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање одобрение за раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина30.11.2018Обрасци / ФормулариКомунални работи2018
Барање за издавање потврда за катастарска парцела30.11.2018Обрасци / ФормулариУрбанизам2018
Барање за издавање потврда за точна адреса, промена на улица и број30.11.2018Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2018
1 - 50Next