Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Договор - Геинг Кребс Унд Кифер 36-201817.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
08-2018 ,,Изработка, транспорт и монтажа на урбана опрема, спортски и реквизити за детски, забавни, скејт паркови и автоб16.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
07-2018 - ,,Изработка на улици и тротоари од асфалт и рачно асфалтирање на прекопи и ударни дупки”15.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.8 од 2018 годинa11.05.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - Аква Инг ДОО Штип 34-201811.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.7 од 2018 годинa10.05.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - АС Машини 05-201809.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Изгрев Инжењеринг 05-201809.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Екомозаик 36-201809.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
21-2018 - ,,Изградба, реконструкција и санација на инфраструктурни системи фекална, примарна и секундарна мрежа”08.05.2018ДоговорОпштина Велес2018
30-2018 - ,,Саден материјал за цветно хортикултурно уредување”08.05.2018ДоговорОпштина Велес2018
Договор - Изгрев Инжењеринг 07-201808.05.2018ДоговорОпштина Велес2018
06-2018 - ,,Изработка на улици и тротоари од бетон и изградба на објекти - ѕидови”08.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
31-2018 - ,,Консултантски услуги и обука за транзиција на стандардот ISO 9001-2008 во ISO 9001-2015”08.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
21-2018 - Изградба, реконструкција и санација на инфраструктурни системи - фекална, примарна и секундарна мрежа07.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Виа Сигнал - Договор 02-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Авто Гино - Договор 02-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
22-2018 - ,,Анализа на квалитет на животна средина” – Геинг Кребс унф Кифер – ДЕЛ 1 - Бучава03.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
26-2018 – “Набавка на сувенири”03.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Градежен Институт Македонија - Договор 22-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Еуромак Контрол - Договор 22-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.6 од 2018 годинa30.04.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
17-2018 – “Работа со булдожер, грејдер, универзален ровокопач и утоварач на улици и патишта и чистење на банкини и канали”20.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Инвест Груп 17-201820.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Евро Инженеринг 17-201820.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
6-2018 – “Сувенири, плакети и пригодни папки”19.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
12-2018 – “Набавка, транспорт и монтажа на надземен и подземен кабел за улично осветлување и изработка на држачи за светилк13.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
13-2018 – Сервисирање, монтажа и демонтажа на светлечки тела и одржување на столбовите за улично осветлување на територија11.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
14-2018 – Ситен електро и браварски материјал за одржување на улично осветлување11.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
03-2018 – Услуги од агенција за привремени вработувања10.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.5 од 2018 годинa04.04.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
18-2018 – Набавка на услуги за авионски билети03.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
10-2018 – Осигурување на недвижен имот и основни средства на Општина Велес02.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
7-2018 – Испитување, сервисирање, одржување и полнење на ПП апарати23.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
5-2018 – Молерофарбарски работи21.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
04-2018 – Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на Општина Велес и нивно21.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Февруари 2018 година21.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 21.03.201821.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 21.03.201821.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.4 од 2018 годинa15.03.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
2-2018 – Набавка и печатење на решенија за данок на имот и комунална такса за 2018 година09.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
Површинска вода - Река Вардар Башино село07.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.3 од 2018 годинa02.03.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - Тектон Инженеринг 035-201702.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Урбан Проект ЛТД 035-201702.03.2018ДоговорЈавни набавки2018
Завршни сметки за 2017 година26.02.2018ИзвештајФинансии / даноци2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 22.02.201822.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 22.02.201822.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
037-2017 – Канцелариски материјали и тонери - Ива 200314.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
037-2017 – Канцелариски материјали и тонери - Маг Комерц14.02.2018ДоговорЈавни набавки2018
1 - 50Next