Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Службен гласник бр.20 од 2019 годинa18.11.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Службен гласник бр.19 од 2019 годинa07.11.2019Службен гласникОпштина Велес2019
Извештај за финансиски резултати на ЈП за енергетика „Велес-Гас“ Велес за период од 01.01.2019 до 30.09.201901.11.2019ИзвештајЈавни претпријатија и институции2019
Службен гласник бр.18 од 2019 годинa31.10.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Годишен план за јавни набавки - 7 измена 29.10.201929.10.2019ПланЈавни набавки2019
Предлог-годишна програма за работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2019-2020 година16.10.2019ПрограмаОсновни и средни улилишта2019
Предлог-годишна програма за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2019-2020 година16.10.2019ПрограмаОсновни и средни улилишта2019
Предлог-годишна програма за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2019-2020 година16.10.2019ПрограмаОсновни и средни улилишта2019
Предлог-годишна програма за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ с. Долно Оризари за учебната 2019-2020 година16.10.2019ПрограмаОсновни и средни улилишта2019
Предлог-годишна програма за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2019-2020 година16.10.2019ПрограмаОсновни и средни улилишта2019
Предлог-годишна програма за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“с. Иванковци во учебната 2019-2020 година16.10.2019ПрограмаОсновни и средни улилишта2019
Предлог-годишна програма за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес во учебната 2019-2020 година16.10.2019ПрограмаОсновни и средни улилишта2019
Предлог-годишна програма за работата на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес за учебната 2019-2020 година16.10.2019ПрограмаОсновни и средни улилишта2019
Предлог-годишна програма за работата на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес во учебната 2019-2020 година16.10.2019ПрограмаОсновни и средни улилишта2019
Предлог-годишна-програма за работата на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес во учебната 2019-2020 година16.10.2019ПрограмаОсновни и средни улилишта2019
Трет ребаланс на буџет на Општина Велес за 2019 година16.10.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Август 2019 година10.10.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Службен гласник бр.17 од 2019 годинa10.10.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
План за одржлива урбана мобилност (ПОУМ) за Велес 2019-203003.10.2019ПланОпштина Велес2019
Годишен извештај за работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Благој Кирков“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „ЈХК-Џинот“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ с. Долно Оризари за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“с. Иванковци во учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес во учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајЈавни претпријатија и институции2019
Годишен извештај за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес во учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес за учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес во учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Годишен извештај за работата на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес во учебната 2018-2019 година01.10.2019ИзвештајОсновни и средни улилишта2019
Предлог-годишна-програма за работата на општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес во учебната 2019-2020 година01.10.2019ПрограмаЈавни претпријатија и институции2019
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година01.10.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Службен гласник бр.16 од 2019 годинa23.09.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Службен гласник бр.15 од 2019 годинa18.09.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Службен гласник бр.14 од 2019 годинa02.09.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Извештај за финансиски резултати на ЈП за енергетика „Велес-Гас“ Велес за период од 01.01.2019 до 30.06.201902.09.2019ИзвештајЈавни претпријатија и институции2019
Службен гласник бр.13 од 2019 годинa30.08.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Службен гласник бр.12 од 2019 годинa31.07.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА КВАРТАЛ ОД 01.01.2019 ГОДИНА ДО 30.06.2019 ГОДИНА31.07.2019ИзвештајФинансии / даноци2019
Годишен план за јавни набавки - Шестта измена 26.07.201926.07.2019ПланЈавни набавки2019
Службен гласник бр.11 од 2019 годинa18.07.2019Службен гласникСовет на Општина Велес2019
Информација за состојбата со водоснабдувањето и здравствената безбедност на водата за пиење во Општина Велес во 2018 година18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Информација за санитарно-хигиенската состојба на водите на акумулација „Младост“ во 2018 година18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Информација за квалитетот на воздухот и неговото влијание врз здравјето на луѓето во Општина Велес во 2018 годинa18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост 18.07.201818.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Јуни 2019 година18.07.2019ИзвештајЖивотна средина2019
Предлог-измени и дополнувањe на Буџетот на Општина Велес за 2019 година - втора измена09.07.2019БуџетФинансии / даноци2019
Годишен план за јавни набавки - Петта измена 04.07.201904.07.2019ПланЈавни набавки2019
1 - 50Next