Листа на одржани седници на Советот на Општина Велес во 2012 година

Листа на одржани седници на Советот на Општина Велес во 2013 година

Листа на одржани седници на Советот на Општина Велес во 2014 година

Листа на одржани седници на Советот на Општина Велес во 2015 година

Листа на одржани седници на Советот на Општина Велес во 2016 година